15.000.000,00 dinara za podršku ženama preduzetncama u Novom Sadu

Sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara su obezbeđena Odlukom Vlade Republike Srbije – Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj o dodeli sredstava za realizaciju Projekta pod nazivom „Afirmacija ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Novog Sada“ koju je podneo Grad Novi Sad putem Gradske uprave za privredu.

Bespovratna podsticajna sredstva za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva su državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) i odobravaju se privrednim subjektima jednokratno, u maksimalnom iznosu od 600.000,00 dinara po jednoj prijavi, osim za izradu internet prezentacije gde je maksimalan iznos 200.000,00 dinara po jednoj prijavi.

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala preduzeća u vlasništvu žena sa udelom od minimum 51% u ukupnom kapitalu društva i preduzetničke radnje čiji su osnivači žene, registrovane na teritoriji Grada, najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

Jedan privredni subjekat može na ovom Konkursu da učestvuje samo sa jednom prijavom.

Prijava sa konkursnom dokumentacijom se podnosi predajom na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove (šalter sala) u Gradskoj kući, Trg slobode br. 1, od 8.00 do 15.00 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Za Gradsku upravu za privredu – Prijava na „JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Grada Novog Sada za 2018. godinu“, ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Gradska uprava za opšte poslove (šalter sala) u Gradskoj kući, Trg slobode br. 1, Za Gradsku upravu za privredu.

Rok za podnošenje prijava je 6. novembar 2018. godine.

Više informacija o samom Konkursu možete naći na 

http://www.novisad.rs/ 

https://privredans.com/