Početak Gradske vesti Pribavi dozvolu na vreme da ne uđeš u probleme!

Pribavi dozvolu na vreme da ne uđeš u probleme!

43
0

Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje, na katarstarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu. Lokacijski uslovi sadrže sve uslove za izradu tehničke dokumentacije.

Na osnovu lokacijskih uslova bićete sigurni da je objekat koji gradite u skladu sa Zakonom jer Lokacijskim uslovima su određena pravila gradnje na datoj parceli:

  • vrsta i namena objekta koji se mogu graditi
  • položaj objekta
  • index zauzetosti i izgrađenosti parcele
  • dozvoljena spratnost objekta i visina objekta
  • najmanje dozvoljene udaljenosti objekta
  • uslovi za izgradnju drugih objekata
  • uslovi pristupa parceli i parkiranje

Drugi korak je ishodovanje GRAĐEVINSKE DOZVOLE – Osnovni document koji je neophodan za započinjanje gradnje objekta

Građevinska dozvola je dokument na osnovu koga se može započeti gradnja građevinskog objekta. Građevinskom dozvolom se utvrđuje da je GLAVNI PROJEKATizrađen u skladu sa svim propisima i uslovima koje mora ispunjavati građevinski objekat na određenoj lokaciji..

Izrada glavnog projekta je osnova za dobivanje građevinske dozvole. Kreće se od procene mogućnosti za izgradnju, preko idejnog rešenja sve do konačnog glavnog projekta objekta. Glavni projekat je skup više projekata više različitih struka (arhitektura, statika, struja, vodovod i kanalizavija, mašinstvo). Projekat za građevisnku dozvolu sa svom ostalom tehničko projektnom dokumentacijom predaje se elektronski preko CIS-a.

Građevinska dozvola se izdaje na zahtev investitora koji namerava da gradi, rekonstruiše, odnosno dogradi objekat. Građevinska dozvola se izdaje investitoru koji uz zahtev za izdavanje gređevinske dozvole:

– dostavi projekat za građevinsku dozvolu
– ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu
– koji je dostavio dokaze propisane podzakonskim aktom
– platio odgovarajuće administrativne takse.

Sastavni deo zahteva je i izvod iz projekta za izdavanje građevinske dozvole potpisan i overen pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.

Poslednji korak je dobijanje UPOTREBNE DOZVOLE na osnovu tehničkog pregleda i tehničkog prijema. Upotrebna dozvola je jedini dokaz da je objekat izgađen po propisima I da poseduje sve neophodne pravno – formalne dokumente.

Bez upotrebne dozvole nije moguće uknjižiti zgradu i željeni stan, ali ni podići stambeni kredit.

Objekat se može koristiti samo i isključivo nakon pribavljanja upotrebne dozvole, koju izdaje organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju, dakle organ gradske ili opštinske uprave, zavisno od površine objekta.

Upotrebnu dozvola znači da je ona izgrađena po propisima, da poseduje opremu koja je proverena i funkcionalna, kao i da poseduje sve saglasnosti nadležnih organa da su građevinski radovi, vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije i sve ostalo izvedeni na dozvoljen način i prošli su sva neophodna testiranja.

Photo: Pixabay

Izvor: objektiv24

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here