Projekat prevencija alkoholizma među omladinom u Novom Sadu

U saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, Dom zdravlja „Novi Sad“ sprovodi inicijativu pod nazivom „Prevencija alkoholizma kroz obrazovanje i podršku“, fokusiranu na adolescenciju kao ključno razdoblje oblikovanja identiteta i eksperimentisanja. Poseban naglasak stavljen je na romsku decu, koja se često suočavaju s višestrukim faktorima rizika, uključujući siromaštvo, socijalnu isključenost i nedostatak obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Projekat ima za cilj osnaživanje romske dece i njihovih porodica da se suprotstave izazovima, pružeći im pristup obrazovanju, zdravstvenoj nezi i drugim resursima za razvoj pozitivnih stilova života. Pored toga, naglašena je potreba za smanjenjem stigme i diskriminacije kojima su romska deca često izložena, što može doprineti rizičnom ponašanju i socijalnoj isključenosti.

Radionice sa decom i adolescentima, koje se održavaju u Svratištu za decu i romskim naseljima Veliki Rit i Bangladeš, kao i učenicima škole „Sveti Sava“, ključni su elementi ovog projekta. Fokus je na prevenciji alkoholizma kao čestom problemu u romskoj populaciji, pružajući podršku i osnaživanje mladih ljudi kako bi se gradila pozitivna budućnost.